Умови Вступу

1. Абітурієнтами структурованих докторських програм НаУКМА можуть бути громадяни України, іноземних держав і особи без громадянства, без обмеження віку, незалежно від їхнього походження, расової чи національної приналежності, статі, ставлення до релігії та віросповідання, політичних поглядів, роду і характеру занять, які мають вищу освіту (не менше 155 залікових балів сукупно бакалаврських і маґістерських студій у ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації).

2. Абітурієнти Докторської школи подають документи до Докторської школи НаУКМА у терміни і за формою, що визначені Правилами прийому на докторські (PhD) програми НаУКМА на 2009 рік і зазначені в додатку №1.

3. Зарахування абітурієнтів слухачами докторських програм відбувається на підставі рейтингу, який визначається результатами вступних випробувань в аспірантуру НаУКМА. Успішні абітурієнти докторських програм НаУКМА одночасно зараховуються в аспірантуру НаУКМА (як виняток, за поданням керівника відповідної докторської програми, і за згоди виконавчого комітету Докторської школи, після проходження вступних випробувань, абітурієнт може бути зарахований в якості “здобувача”).

4. Вступний рейтинг визначається на основі сумарного результату трьох вступних іспитів до аспірантури НаУКМА та оцінки за Дослідницьку пропозицію. У випадках коли це доцільно, за рішенням виконавчого комітету Докторської школи, вступний іспит зі спеціальності в аспірантуру НаУКМА може бути замінений на спеціальний іспит (співбесіду), в межах якого фахова група, яка виконує дану Докторську програму перевірятиме міждисциплінарну обізнаність абітурієнта в тематиці відповідної програми.

Максимальна кількість балів з кожного іспиту - 100 (менше 60 - незадовільно, 60-75 - задовільно, 76-90 - добре, 91-100 - відмінно), а саме:

a) Іспит зі спеціальності;
b) Іспит з англійської мови;
c) Іспит з української мови;
d) Дослідницька пропозиція.

5. Дослідницька пропозиція: Авторський текст довільної форми обсягом до 3 стор. максимум (Times New Roman, 12), що передбачає виклад бажаної тематики індивідуального дисертаційного дослідження, обґрунтування актуальності обраної проблеми та методологію її осмислення. Дослідницька пропозиція оцінюється за критеріями наукової новизни, обґрунтованості, посутності, реальності тощо. Дослідницька пропозиція не є рефератом захищеної магістерської студії, а власне свідченням наявності перспективних науково-дослідних ідей, базованих на обізнаності з предметом власного наукового зацікавлення та ступенем його вивченості. Дослідницька пропозиція, яка у випадку вступу абітурієнта до Докторської школи НаУКМА не обов’язково стане предметом дисертаційного дослідження, має продемонструвати уміння кандидата мислити евристично, раціонально і творчо. Одночасно дослідницька пропозиція дозволяє визначити, чи наукові інтенції абітурієнта можуть бути підтримані й реалізовані в Докторській школі НаУКМА.

6. Дослідницька пропозиція абітурієнта в обов’язковому порядку візується представником професорсько-викладацького складу НаУКМА - фахівцем у цій галузі, котрий таким чином погоджується стати одним із наукових керівників-консультантів абітурієнта.

7. За погодженням із Виконавчим комітетом, а також директором Докторської школи кожна докторська програма має право встановлювати спеціальні фахові вимоги в контексті вивчення Дослідницької пропозиції і проведення співбесіди.

8. Особи, які за результатами вступних випробувань не здобули права навчання за держзамовленням, можуть претендувати на навчання за договором відповідно до Положення «Про навчання за договором про надання освітніх послуг у НаУКМА».

9. Умови вступу на докторські програми НаУКМА іноземних громадян регулюють «Правила прийому та навчання в НаУКМА іноземних громадян та осіб без громадянства».

Докладніше - на сайті Докторської школи

анонси


image

пошук

останні доробки

відео
фото
аудіо
текст
новітні медіа
дипломи
практика

авторизація

логін
пароль

підписка на RSS RSS

підписатися на RSS
всі RSS-потоки

Digital Future Of Journalism
European Journalism Observetory
Twitter Mohyla JSchoolMohyla J-school Facebook Group
Mohyla JSchool YouTube ChannelPicasa Mohyla JSchool