Абітурієнту ‘2016

* Маґістерська програма “Могилянська школа журналістики” розрахована на абітурієнтів з освітою бакалавра і вище з будь-якої спеціальності. Програма бакалаврської освіти з журналістики в НаУКМА відсутня.Вступні іспити на Програму (2016 рік):

  • Українська мова (20/07/2015 - місце і час уточнюйте у приймальній комісії)
  • Англійська мова (22/07/2015 - місце і час уточнюйте у приймальній комісії)
  • Письмовий іспит зі спеціальності (26/07 - 10:00 - 4 корпус, аудиторії 401,409)
  • Презентація творчих доробків (28/07/2015 - 10:00 - 4 корпус, аудиторія №409) - попередній запис, який відбудеться по закінченню іспита 26/07.

Творчий доробок можна надати у вигляді: друкованому або електронному (флешка чи CD або DVD). По оголошенню результатів вступних випробувань протягом місяця всі носії за вимогою абітурієнта можуть будуть повернуті.

Постав питання викладачам та студентів Могилянської школи журналістики про вступ і навчання прямо на Facebook. Або по телефону - (044) 463-77-02

Загальні умови вступу на магістеріум в НаУКМА
Документи приймаються з 6 по 18 липня 2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 9, Культурно-Мистецький Центр НаУКМА, перший поверх (див. на мапі). Телефони Приймальної комісії +38 (044) 4256022, 4255417.

Анкета вступника - можна заповнити в електронному вигляді, роздрукувати і здати в Приймальну комісію, (для цього необхідно встановити одну з останніх версій Adobe Reader), або роздрукувати бланк Анкети звідси і заповнити вручну. Електронну версію необхідно на електронну адресу - .


УМОВИ ВСТУПУ
на маґістерську програму НаУКМА
«ЖУРНАЛІСТИКА»
(спеціалізація «журналіст/редактор мультимедійних видань»)
присвоювана кваліфікація – 8.030201
маґістр журналістики

I. Зарахування абітурієнтів студентами маґістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань:
▪  письмового іспиту з української мови;
▪  тесту з англійської мови;
▪ письмового іспиту зі спеціальності (у межах іспиту проводиться співбесіда та подається творчий доробок).

ІІ. Творчий доробок. Приймаються лише доробки, до яких відносяться власні індивідуальні роботи, що мають безпосереднє відношення до журналістики, які були оприлюднені через засоби масової комунікації - в газетах, журналах, на інтернеті, на радіо та на телебаченні, а також фотографії та відеороботи, що були підготовлені абітурієнтами, але не були показані чи опубліковані. Крім відеоробіт та фотографій, усі інші види доробків мають бути оприлюдненими через медіа (в тому числі он-лайнові) та мати чіткі вихідні дані того медіа, для якого ця робота була виконана. Також в якості творчого доробка може подаватися наукові дослідження (наприклад, бакалаврські кваліфроботи), що відображають наукові інтереси абітурієнта. Творчий доробок повинен проілюструвати приймальній комісії журналістські здібності та зацікавлення абітурієнта. Це випливає з концепції журналістської освіти НаУКМА: на маґістерську програму зараховуються ті абітурієнти, які вже обрали для себе фах журналіста. За представленою роботою, професійними та науковими інтересами абітурієнта передбачена захист доробків (співбесіда).

ІІІ. Письмовий іспит зі спеціальності спрямований на виявлення здібностей абітурієнта, вміння швидко орієнтуватися у новинній проблематиці, аналізувати та робити висновки, розкривати навички написання тексту в різних журналістських жанрах (новина, нарис, репортаж). Іспит проходить в аудиторії. Творчі завдання, аналогічні реальним редакційним, потрібно виконати протягом 3-х годин. Слід звернути увагу на те, що головне у письмовому іспиті – не теорія, а практика. Тому бажаним для абітурієнта є знайомство з роботою редакції (газети, теле- чи радіостудії) до вступних іспитів.

ПРИКЛАДИ письмового іспиту за 2010 рік:
  ▪  варіант перший (PDF, 275Kb)
  ▪  варіант другий (PDF, 240Kb)

ПРИКЛАДИ письмового іспиту за 2011 рік:
  ▪  варіант перший (PDF, 241Kb)
  ▪  варіант другий (PDF, 285Kb)

IV. Вcтупний іспит з української мови складається з двох частин: диктанту та редагування 10 речень. Необхідною умовою позитивної оцінки є грамотність викладу, ґрунтовне знання нині чинного «Українського правопису», а також успішне засвоєння лінґвістичних курсів «Ділова українська мова та культура мовлення» і «Стилістика української мови», які передбачають засвоєння орфоепічних та правописних норм, граматичних і синтаксичних особливостей української мови, специфіки ділового мовлення, основ практичної стилістики з урахуванням майбутньої спеціалізації, збагачення лексичного запасу, опанування культури усного та письмового мовлення.

Література:

1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Українська книга, 1997. – 336 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Перун, 2003; 2005; 2007.
3. Вирган І. О., Пилинська М. М. Російсько-український словник сталих виразів. – Харків: Прапор, 2000; 2002.
4. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К.: Наукова думка, 2001. – 639 с.
5. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Наукова думка, 2004. – 448 с.
6. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у діловому спілкуванні. – К.: Біноватор, 2005. – 352 с.
7. Караванський С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором. – Л.: БаК, 2008. – 118 с.
8. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – Л.: БаК, 2008. – 512 с.
9. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.
10. Новий російсько-український словник-довідник: близько 100 тисяч слів. – К.: Довіра, 1999. – 878 с.
11. Новий тлумачний словник української мови / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко: в 4-х тт. – К., 1998, 1999; в 3-х тт. – К., 2004.
12. Орфографічний словник української мови: 4-е вид., доопр. / А. А. Бурячок. – К.: Наукова думка, 2002. – 460 с.
13. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001; 2002; 2008. – 238 с.
14. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української літературної мови. – К.: Богдан, 2000. – 246 с.
15. Російсько-український словник / за ред. В. В. Жайворонка. – К.: Абрис, 2003. – 1402 с.
16. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 204 с.
17. Сучасний словник іншомовних слів. – К.: Довіра, 2006. – 790 с.
18. Словник синонімів української мови: у двох томах / ред. А. А Бурячок та ін. – К.: Наукова думка, 2001; 2006.
19. Словник української мови: в 11-ти тт. – К.: Наукова думка, 1971-1981.
20. Українська мова. Енциклопедія. – К.: «Українська енциклопедія», 2000; 2004; 2007.
21. Український орфографічний словник. – К.: Довіра, 2005; 2006; 2007.
22. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2008. – 288 с.
23. Українсько-російський словник / упор. Г. П. Їжакевич. – К.: Наукова думка, 2004. – 1008 с.
24. Читай і знай!: довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 197 с.
25. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. – Чернівці: Рута, 1998. – 207 с.
26. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997; 2000. – 254 с.
27. Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2006. – 640 с.

V. Тест з англійської мови передбачає перевірку практичного володіння англійською мовою на рівні бакалаврських програм; оцінювання знань і навичок, здобутих бакалаврами (спеціалістами) в результаті успішного засвоєння курсу англійської мови. Письмовий тест з англійської мови складається з трьох розділів:

1. Listening Comprehension - перевіряє уміння абітурієнта сприймати на слух інформацію монологічного або діалогічного характеру (визначення основної ідеї, вилучення конкретної інформації).
2. Reading Comprehension - перевіряє знання нормативної граматики та лексики рівня Upper-Intermidiate Level.
3. Writing передбачає написання невеликого тексту (10 – 15 речень) на запропоновану тему, що перевіряє уміння грамотно і логічно викладати власну думку. Абітурієнт повинен мати уявлення про структуру (Introduction, Body, Conclusion) та типи письма (Narrative, Persuasive, Cause and Effect, Comparison and Contrast).

Рекомендована література:

Raymond Murphy. English Grammar in Use (Intermediate Level).
Headway Intermadiate (Students Book + Workbook).
The Heinemann English Grammar.
Michael Vince. First Certificate Language Practice.

VI. Презентація творчих доробків (Співбесіда).
Проводиться у формі запитань-відповідей у тематичному руслі творчого завдання письмового іспиту зі спеціальності та професійного доробку абітурієнта в галузі журналістики.

Метою презентації є виявлення професійної орієнтації та психологічної придатності абітурієнта до праці у цій галузі.

Оцінювання відбувається за такими критеріями:

• загальна комунікабельність;
• орієнтування у специфіці журналістської професії;
• вміння знайти вихід з конфліктної ситуації;
• досягнення професійного успіху (виконання завдання);
• особиста вмотивованість щодо вибору професії журналіста;
• спроможність довести свою точку зору.

Переваги при вступі надаватимуться особам, що мають професійний досвід.

VII. Ніяких пільгових умов вступу на маґістерську програму НаУКМА з журналістики не передбачено.

    Керівник маґістерської програми                                 
    к.н. Є.М.Федчекно

    В.о. віце-президента з навчальної роботи                             
    проф. В.М.Ожоган

 

Як нас знайти?

анонси


image

пошук

останні доробки

відео
фото
аудіо
текст
новітні медіа
дипломи
практика

авторизація

логін
пароль

підписка на RSS RSS

підписатися на RSS
всі RSS-потоки

Digital Future Of Journalism
European Journalism Observetory
Twitter Mohyla JSchoolMohyla J-school Facebook Group
Mohyla JSchool YouTube ChannelPicasa Mohyla JSchool